Arayat (12/8/13)

7 Day Arayat – Rabbi Ezra Labaton

  1. Rabbi Moshe Shamah
  2. Mr. Charlie Saka
  3. Rabbi Shlomo Riskin
  4. Rabbi Haim Ovadia
  5. Mr. Sam Sutton
  6. Ovadia and Mordechai Labaton